Vrijdag 19 april van 14:00 – ca. 19:15, Geldropseweg 63, Eindhoven .

 

VROUWEN NEMEN HET VOORTOUW BIJ SOCIALE REVOLUTIES IN WEST AZIË .

Hun lijfspreuk gaat de hele wereld rond:

JIN JÎYAN AZADY :  VROUW LEVEN VRIJHEID : 

زن - زندگی – آزادی

Waar halen deze vrouwen de kracht vandaan en wat kunnen wij van hen leren?

 

WAT IS JINEOLOJÎ ?

 

Datum:   vrijdag 19 april van 14:00 – ca. 19:00 .

Locatie:  Pennings Foundation, Geldropseweg 63

 5611 SE, Eindhoven 

Bij de multimediale expositie ‘I AM’ = ‘IK BEN’

Als in een samenleving vrouwen niet vrij zijn, is niemand vrij .

https://www.penningsfoundation.com/exhibitions/i-am

 

"For English see below" 

 

De bijeenkomst is tweetalig: Nederlands – Engels.

De bijeenkomst is gratis. Aanmelden is gewenst bij:  info@eindhovenkobane.nl

Voor de maaltijd wordt een bijdrage gevraagd ten bate van het schoolontbijt van gehandicapte kinderen in Kobanê, Noordoost Syrië .

 

 

JINEOLOJÎ IS DE WETENSCHAP VAN VROUWEN, LEVEN EN SAMENLEVING

En houdt zich bezig met de vraag: HOE KAN EEN VRIJ LEVEN ER UIT ZIEN ?

 

De term Jineolojî is bedacht door de Koerdische leider Äbdullah Öcalan.

‘Jin’ is het Koerdische woord voor ‘vrouw’.

‘Jinelojî’ is de ‘wetenschap van vrouwen en leven’.

‘Jîyan’ betekent ‘leven’. In deze woorden zijn vrouwen en leven onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 En het is vooral de Koerdische vrouwenbeweging die betekenis geeft aan het woord Jineolojî .

 

Jîneolojî moedigt vrouwen aan om hun geschiedenis, omstandigheden, dromen en worstelingen te onderzoeken en een groter zelfbewustzijn te verwerven.

Jineolojî is meer dan een academische theorie.  Jineoloji omvat alle gebieden van de samenleving. Jineolojî  is leven en leren door oefenen en reflectie.

Jineolojî streeft naar een samenleving die rekening houdt met de behoeften van alle levende wezens, zodat mens en natuur duurzaam kunnen samenleven.

 

Jineolojî bouwt voort op ondergewaardeerde en verborgen kennis van vrouwen met verschillende achtergronden. Met die diversiteit aan kennis en ervaring kan een vrij en democratisch leven opgebouwd worden, waarin iedereen zich verbonden weet. Deze vorm van denken gaat uit van de kracht van vrouwen en staat in contrast met de op macht en concurrentie gebaseerde patriarchale denkwijze, die gedurende enige millennia bepalend is geweest voor de vormgeving van wetenschap en samenleving.

Jineolojî streeft naar een heel andere meer democratische samenlevingsvorm dan de huidige kapitalistische staten.

 

PROGRAMMA*

 

14:00 – 14:15 

Inloop met koffie, thee, etc.

 

14:15 – 14:30

Welkom en kennismaking .

 

14:30 – 15:15

Rondleiding Expositie ‘I AM’ = ‘Ik BEN ‘

met Maryam Yazdani , kunstfotograaf en medecurator van de expositie. 

                         

15:15 – 15:30

Introductie Jineolojî
                      door Necibe Qeredaxi en Sarah Marcha , wetenschappelijk medewerkers Jineolojî Center Brussels .

 

15:30 – 16:15

Workshop: Onze persoonlijke geschiedenis  en  onze persoonlijke strijd,  

                          Necibe Qeredaxi en Sarah Marcha .

 

16:15 – 16:30

Pauze met koffie en thee etc.

 

16:30 – 17:15

Workshop: Samenwerken voor vrede en vrijheid: Voorbeelden en nieuwe initiatieven.

                          Necibe Qeredaxi en Sarah Marcha .

 

17:15 – 17:45

Ervaringen, ideeën en nieuwe plannen delen . Waarmee en hoe kunnen we elkaar steunen ?

                        Necibe Qeredaxi en Sarah Marcha .

 

17:45 – 18:15

Muzikale performance “Face to face : Unread letters”

Auteur: Amber de Haan

Componist: Sharareh Sheikhan

Piano: Riccardo Lolloini

Hobo: Maud Busschers

Cello: Ali Fuat Becan

 

Preview:

Instagram:  https://www.instagram.com/reel/C5rTV2yNnYK/?igsh=MWg2NHUycThpNXExag==

Facebook: https://www.facebook.com/share/r/gSx2qUfSYCLKGKTh/

 

18:15 – 18:30

Pauze met Evaluatie formulier

                        Van Constance v. Dorp, coördinator Werkgroep Eindhoven~Kobanê .

 

18:30 – 19:15

Samen dineren .

                         Maaltijd bereid door Werkgroep Eindhoven~Kobanê

 

19:15

  Afsluiting  en wie dat wil mag nog blijven

 

*De tijdsaanduidingen zijn niet exact. Tussen verschillende programma-onderdelen gaan een aantal minuten verloren .

 

Samenwerkende en ondersteunende organisaties :

Werkgroep Eindhoven~Kobanê, Stichting Vredesburo Eindhoven, Pennings Foundation, Jineoloji Center Brussels,

Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen, Afghaanse Vrouwen vereniging Hambastagi, The Wave,

Centro Latinoamericano de Orientación, Jinwar Free Women’s Village Rojava, Gemeente Eindhoven .

english version

 

WOMEN TAKE THE LEAD OF SOCIAL REVOLUTIONS IN WEST ASIA .

Their slogan goes around the world:

JIN JÎYAN AZADÎ : WOMAN LIFE FREEDOM

 زن - زندگی – آزادی

Where do these women get their strength from and what can we learn from them?

WHAT IS JINEOLOJÎ ?

 

Date: Friday April 19 from 2:00 PM - approx. 7:00 PM.

Location: Pennings Foundation, Geldropseweg 63, 5611 SE, Eindhoven .

At the multimedia exhibition 'I AM' = 'I AM'

If women in a society are not free, no one is free. https://www.penningsfoundation.com/exhibitions/i-am

 

The meeting is bilingual: Dutch – English. The meeting is free. Registration is required at: info@eindhovenkobane.nl

A contribution is requested for the meal to benefit the school breakfast of disabled children in Kobanê, Northeast Syria.

 

…………………………………………………………………………………………..

 

JINEOLOJÎ IS THE SCIENCE OF WOMEN, LIFE AND SOCIETY

And concerns itself with the question:

WHAT CAN A FREE LIFE LOOK LIKE?

 

The term Jineolojî was coined by the Kurdish leader Äbdullah Öcalan.

'Jin' is the Kurdish word for 'woman'.

'Jinelojî' is the 'science of women and life'.

'Jîyan' means 'life'. In these words, women and life are inextricably linked.

And it is primarily the Kurdish women's movement that gives meaning to this new word.

 

Jîneolojî encourages women to explore their histories, circumstances, dreams and struggles and gain greater self-awareness.

Jineolojî is more than an academic theory. Jineoloji encompasses all areas of society. Jineolojî is living and learning through practice and reflection.

Jineolojî strives for a society that takes into account the needs of all living beings, so that people and nature can live together sustainably.

 

Jineolojî builds on undervalued and hidden knowledge of women from different backgrounds. With this diversity of knowledge and experience, a free and democratic life can be built in which everyone feels connected.

This form of thinking is based on women's strength and contrasts with the patriarchal way of thinking based on dominance and competition that has shaped science and society for thousands of years.

Jineolojî strives for a different, more democratic form of society than the current sovereign capitalist states.

 

PROGRAM*

 

14:00 – 14:15

The door is open, coffee and tea are ready.

 

14:15 – 14:30

Welcome and introduction.

 

14:30 – 15:15

Guided tour Exhibition 'I AM' = 'I AM '

with Maryam Yazdani, fine art fotographer and co-curator of the exhibition.

 

15:15 – 15:30

Introduction Jineolojî

by Necibe Qeredaxi and Sarah Marcha, scientific employees Jineolojî Center Brussels.

 

15:30 – 16:15

Workshop: Our personal history and our personal struggles,

Necibe Qeredaxi and Sarah Marcha.

 

16:15 – 16:30

Break with coffee and tea

 

16:30 – 17:15

Workshop: Working together for peace and freedom: Examples and new initiatives.

Necibe Qeredaxi and Sarah Marcha.

 

17:15 – 17:45

Sharing experiences, ideas and new plans. With what and how can we support each other?

Necibe Qeredaxi and Sarah Marcha.

 

17:45 – 18:15

Musical performance “Face to Face: Unread Letters”

Writer: Amber de Haan

Composer: Sharareh Sheikhan

Piano: Riccardo Lollini

Oboe: Maud Busschers

Cello: Ali Fuat Becan

 

Preview:

Instagram: https://www.instagram.com/reel/C5rTV2yNnYK/?igsh=MWg2NHUycThpNXExag==

Facebook: https://www.facebook.com/share/r/gSx2qUfSYCLKGKTh/

 

18:15 – 18:30

Break with Evaluation form .

Constance v. Dorp, coordinator of the Eindhoven~Kobanê Working Group.

 

18:30 – 19:15

Evening meal

prepared by Working Group Eindhoven~Kobanê.

 

Ca. 19:15

Clusure and anyane who wants can stay .

 

*Time indications are not exact. A number of minutes may be lost between some program components.

 

…………………………………………………………………………………………..

 

The collaborating and supporting organizations:

Werkgroep Eindhoven~Kobanê, Stichting Vredesburo Eindhoven, Pennings Foundation, Jineoloji Center Brussels,

Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen, Afghaanse Vrouwen vereniging Hambastagi, The Wave,

Centro Latinoamericano de Orientación, Jinwar Free Women’s Village Rojava, Gemeente Eindhoven .


"Injustice anywhere is a threat to justice everywhere."
Martin Luther King.

EINDHOVEN~KOBANÊ

is een werkgroep van Stichting Vredesburo Eindhoven

Bank:NL60 TRIO 0788 8139 19 , t.n.v. Stichting Vredesburo Eindhoven, o.v.v. Werkgroep Kobanê

Fb: Werkgroep Eindhoven Kobanê. 

www.werkgroepeindhovenkobane.nl

Het Vredesburo is een ANBI.


 

Zaterdag 27 april Koningsdag

(ONDER VOORBEHOUD)

VRIJMARKT op een goed plekje onze mooie spullen verkopen ?

 (AFHAAL)MAALTIJDEN BIJ OMSLAG , Hoogstraat 301A. ? ACTIVITEIT VAN ONS

 

in april of mei

 in aanloop van de Europese Verkiezingen op 6 juni: EUROPA ALS VREDESPROJECT 
EUROPA, TURKIJE, DE KOERDISCHE KWESTIE EN ANDERE ONOPGELOSTE CONFLICTEN ACTIVITEIT VAN ONS
i.s.m. Vredesburo, Geef Wapens Geen Stem, Europa Direct, Koerdisch Instituut Brussel, politieke partijen?