vrouwen nemen het voortouw - woman take the lead

Een informatief programma met muziek, voordrachten, gesprek en een gezamenlijke maaltijd.

Zaterdagmiddag 24 juni bij de Pennings Foundation Eindhoven

(for English see below)

Eindhoven Stadhuis december 2022 foto Studio040

 

JIN JÎYAN AZADÎ’, ‘ VROUW LEVEN VRIJHEID’

Deze roep gaat vanuit Iran de hele wereld rond en wordt ook in Eindhoven gehoord.

Het is de strijdkreet van heftige protesten in Iran.

Op 13 september werd de 22 jarige Jina Amini door de zedelijkheidspolitie in Teheran gearresteerd wegens het ‘ongepast’ dragen van haar hijab. Daarbij werd zij hevig geslagen en stierf drie dagen later in gevangenschap. De dood van deze jonge vrouw was de vonk, die een door vrouwen geleide revolutie ontketende. Maar wat weten wij over deze vrouwen, de oorsprong van hun strijdkreet en de rol van Europa?


VROUWEN NEMEN HET VOORTOUW BIJ SOCIALE REVOLUTIES IN HET MIDDEN-OOSTEN

Wat zijn hun eisen en wat kunnen wij voor hen betekenen ?

 

sprekers:

 

Firouzeh Hamidian:  Iran, verschillende bevolkingsgroepen en de positie van de vrouwenbeweging.

Fréderike Geerdink: Herkomst en betekenis van de slogan;  ‘Jin, Jîyan, Azadî’ of ‘Vrouw, Leven, Vrijheid’

Aliye Yurdan: De rol van de Turkse staat en de mogelijkheden voor burgers in Europa om democratische vrouwen-                   

                         en vrijheidsbewegingen in het Midden-Oosten te steunen

Malika El Mouridi: moderator

Saskia Blom: Vertaler Nederlands/Engels

 

performance:

Sharareh Sheikhkhan (componist),  Riccardo Lollini (pianist),  Atieh Aminian (performer)

 

Datum: zaterdag 24 juni .

13:30 deur open,

14:00 - 17:30 lezingen, discussie, muziek.

18:00 - 19:00 avondmaaltijd.

 

 

Locatie : Pennings Foundation, Geldropseweg 63, 5611 SE, Eindhoven

De bijeenkomst is gratis.

Bij de maaltijd staat een collectebus voor donaties ten bate van het schoolontbijt voor gehandicapte kinderen in Kobanê Syrië.

I.v.m. de maaltijd is aanmelden gewenst.

 

Meer informatie en aanmelden bij:

Constance van Dorp;  info@eindhovenkobane.nl  

 

 

WIE ZIJN DE SPREKERS  EN WAT BEWEEGT HEN ?

 

Firouzeh Hamidian .

Firouzeh komt uit Iran en is actief tegen de oorzaken van Sociale Uitsluiting. Zij heeft de stichting SGV (Samen voor Gezondheid van Vrouwen) opgezet en regelmatig bijeenkomsten georganiseerd om stil te staan bij de effecten van armoede, oorlog en klimaatcrisis op de gezondheid van mensen, in het bijzonder  vrouwen en kinderen. Op dit gebied werkt zij ook samen met andere lokale en Internationale organisaties o.a. met de “Collective Action of independant Iranian Women Organisations”.

“... omdat Vrijheid en Gelijkheid twee pijlers zijn van de Menselijke Waardigheid.“

 

Fréderike Geerdink,

Volgens Fréderike ligt de waarheid niet altijd in het midden. Als je het vertrouwen hebt van mensen in de verdrukking vertellen zij je heel andere verhalen dan de officiële overheidsinstanties. Toen ze door deze benadering, niet meer welkom was in Turkije, besloot ze om een jaar mee te leven met ‘gewone’ Koerdische strijders in hun kampementen in de bergen van Noord Irak. “Dat onrecht je diep in je hart raakt, bewijst dat dat zaadje nog in jou leeft.” Is een citaat uit het boek ‘Dit vuur dooft nooit’, dat ze hierover schreef.

Fréderike  is onafhankelijk journalist, enige jaren de enige Europese journalist in het zuidoosten van Turkije, gespecialiseerd in Koerdische kwesties, werkzaam voor verschillende Nederlandse en internationale media en auteur van 3  boeken. Haar eerste boek: ‘De jongens zijn dood’ is vertaald in 3 talen.

 

Aliye Yurdan komt uit Nord Koerdistan. Zij is politicus en activist van de Koerdische vrouwenbeweging in Europa. In Dagelijks leven is zij hulpverlener in aanpak van geweld in afhankelijke relaties. Aliye strijd voor een vrije, gelijkwaardige en ecologische samenleving.

Wie Aliye kent, weet dat zij oog heeft voor de maatschappelijke systemen, waarin mensen moeten leven. Over haar werk zegt ze in een interview: “Op een bepaalde manier zijn de ‘daders’; meest vaders, echtgenoten en broers ook slachtoffers”.

 

Malika El Mouridi ,

Met haar Marokkaanse achtergrond, weet ze hoe moeilijk het is om je weg te vinden tussen verschillende culturen.

Ze is nu allround adviseur, trainer, coach, dagvoorzitter en expert op het gebied van diversiteit en inclusie, anti-discriminatie en gelijke kansen en rechten.

Ze werkt als programma manager Diversiteit&Inclusie VGZ omdat ze gelooft in de kracht van diversiteit en inclusie. “Belangrijk is: START WITH WHY: waarom wil je diversiteit?” zegt ze in een podcast voor haar collega’s bij VGZ.

Sinds februari 2023  is ze lid van de Raad van Toezicht bij Moviera in Apeldoorn; een grote organisatie voor veiligheid in gezinnen en relaties. En in haar woonplaats Arnhem is op alle manieren actief voor een inclusieve samenleving.

 

Constance van Dorp,

"Peace cannot be kept by force; it can only be achieved by understanding." Met deze woorden van Einstein besluit ik vaak mijn e-mails.

Ik groeide op tussen groentebedden en fruitbomen met beestjes en bloemen. Ik probeerde te begrijpen hoe uit appelbloesem appels kunnen groeien. Intussen ben ik gepensioneerd biologiedocent.

In 2008 ging ik voor het eerst met een moestuinvriendin mee op familiebezoek in de Koerdische regio Turkije. Ik kwam thuis met verhalen, die niemand geloofde. Sinds 2015 steun ik met vrijwilligers in Eindhoven een school voor gehandicapte kinderen in Kobanê. Nu probeer ik te begrijpen, waar oorlogen vandaan komen en hoe we kunnen zorgen, dat alle kinderen straks opgroeien in vrede. Daarom nam ik samen met Firouzeh het initiatief voor deze bijeenkomst.

 

Sharareh Sheikhkhan is een film- en visuele mediacomponist, maker van kunstcontent en performer.
Haar werk omvat zowel composities voor films en animaties als kunstcreaties voor uitvoerende kunsten en
installatiekunsten.

 

 

 

…………………………………………………………….………… English text  ……………………………………………………………………………

 

WOMEN TAKE THE LEAD

IN SOCIAL REVOLUTIONS IN THE MIDDLE EAST

 

An informative program with music, lectures, conversation and a shared meal, at Pennings Foundation. Organized by Eindhoven – Kobanê, Together for Women's Health Foundation and Vredesburo Eindhoven.

 

JIN JÎYAN AZADÎ', WOMAN LIFE FREEDOM

This call goes from Iran all over the world and is also heard in Eindhoven. It is the rallying cry of violent protests in Iran. On September 13, 22-year-old Jina Amini was arrested by Tehran's morality police for "inappropriately" wearing her hijab. She was severely beaten and three days later she died in captivity. This young woman's death was the spark that ignited a women-led revolution. But what do we know about these women, the origin of their battle cry and the role of Europe? What are their requirements and what can we do for them?

 

speakers:

 

Firouzeh Hamidian: Iran, different populations and the position of the women's movement.

Fréderike Geerdink: Origin and meaning of the slogan; “Jin, Jîyan, Azadî” or “Woman, Life, Freedom”

Aliye Yurdan: The role of the Turkish state and the opportunities for citizens in Europe to support democratic women's and freedom movements in the Middle East

Malika El Mouridi: Moderator

Saskia Blom: Translator Dutch/English

 

date: Saturday, June 24

13:30 walk-in

14:00 - 17:30 lectures, discussion, music

18:00 - 19:00 evening meal

 

Performance :

Sharareh Sheikhkhan (composer), Riccardo Lollini (Pianist), Atieh Aminian (performer)

 

Location: Pennings Foundation, Geldropseweg 63, 5611 SE, Eindhoven .

 

The meeting is free. At the meal there is a collection box for donations for the benefit of the school breakfast for disabled children in Kobanê Syria. Due to the meal please register.

 

Register via: info@eindhovenkobane.nl

 

WHO ARE THE SPEAKERS AND WHAT MOVES THEM ?


Firouzeh Hamidian .
Firouzeh is from Iran and is active against the causes of Social Exclusion. She set up the SGV foundation (Together for
Women's Health) and regularly organized meetings to reflect on the effects of poverty, war and climate crisis on
people's health, in particular women and children. On this subject, she also cooperates with other local and
international organizations, including the “Collective Action of independent Iranian Women Organisations”.
“…because Freedom and Equality are two pillars of Human Dignity.”


Fréderike Geerdink,
According to Fréderike, the truth is not always somewhere in between. When oppressed people trust you, they tell
you very different stories than the official government agencies. When she was no longer welcome in Turkey because
of this approach, she decided to live for a year with 'ordinary' Kurdish fighters in their camps in the mountains of
northern Iraq. “That injustice touches your heart, proves that this seed still lives in you.” is a quote from the book 'This
fire never goes out', which she wrote about this experience.


Aliye Yurdan
Aliye is from Northern Kurdistan. She is a politician and activist of the Kurdish women's movement in Europe. In Daily
Life she is a social worker in tackling violence in dependent relationships. Aliye fights for a free, equal and ecological
society.
Anyone who knows Aliye knows that she has an eye for the social systems in which people have to live. She says
about her work in an interview: "In a way, the 'perpetrators' - most often fathers, husbands and brothers - are also
victims".


Malika El Mouridi ,
With her Moroccan background, she knows how difficult it is to find your way between different cultures. She is now
an all-round advisor, trainer, coach, moderator and expert in the field of diversity and inclusion, anti-discrimination
and equal opportunities and rights.
She works as a Diversity & Inclusion VGZ program manager because she believes in the power of diversity and
inclusion. “The important thing is: START WITH WHY: why do you want diversity?” she says in a podcast for her VGZ
colleagues.
Since February 2023, she has been a member of the Supervisory Board at Moviera in Apeldoorn; a large organization
for safety in families and relationships. And in her hometown of Arnhem, she is active in every way for an inclusive
society.


Constance van Dorp,
"Peace cannot be kept by force; it can only be achieved by understanding." I often end my emails with these words
from Einstein.
I grew up among vegetable beds and fruit trees with critters and flowers. I tried to understand how apple blossoms
can grow apples. In the meantime I am a retired biology teacher. In 2008 I went for the first time with a vegetable
garden friend on a family visit in the Kurdish region of Turkey. I came home with stories nobody believed.
With volunteers in Eindhoven I have been supporting a school for disabled children in Kobanê since 2015.
Now I try to understand where wars come from and how we can ensure that all children grow up in peace.
That is why I took the initiative for this meeting together with Firouzeh.


Sharareh Sheikhkhan, is a film and visual media composer, art content creator, and performer. Her work includes
composition for movies and animations as well as art creation for performance arts and installation arts

 

 

Dit is een initiatief van aantal organisaties

 

Werkgroep Eindhoven~Kobanê

Pennings Foundation